Ms Nguyen Thu Ha

Ms Nguyen Thu Ha

“Thiết kế Infographic không chỉ đòi hỏi đảm bảo mỹ thuật hay concept sáng tạo mà còn yêu cầu cao trong tư duy logic; để biến những thông số khô khan hay đoạn text dài dòng thành chuỗi tư duy logic dễ hiểu được thể hiện bằng đồ họa. Đó chính là thế mạnh và giá trị hiếm có của Adamo” - Chị Nguyễn Thu Hà – Trưởng phòng marketing Công ty VETC (vetc.com.vn)
2013-03-19T04:04:12+00:00

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.