PR

[Infographic] Những con số thú vị của ngành khách sạn dịp APEC 2016

[Infographic] Những con số thú vị của ngành khách sạn dịp APEC 2016

Yêu cầu: khách hàng mong muốn biến những thông tin, số liệu thú vị của APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng, Việt Nam thành một infographic hấp dẫn và thú vị.

Giải pháp: Sau 3 ngày, Adamo đã hoàn thiện infographic đáp ứng các yêu cầu khách hàng và quảng báo infographic lên báo chí.

Thông tin dự án

Thể loại: static infographic

Định dạng: long form

Khách hàng: Tập đoàn Mường Thanh

Job: Thiết kế infographic và quảng bá.

Thời gian: 3 ngày

Posted by adamostudio@admin, 0 comments
10 secrets to make your contents go viral crazily (Presentation)

10 secrets to make your contents go viral crazily (Presentation)

Content is everywhere. The Internet is full of it. The obvious question arises: How can you make your content stand out and become the most viewed, most shared piece of content on the Internet? Some of top answers are revealed in our latest presentation. Enjoy it and share to your friends

English version

 

Vietnamese version

Posted by adamostudio@admin in Blog @en, Presentation Design, 0 comments