7 bước tới đỉnh cao marketing [Infographic Guide]

Posted on Apr 14, 2014

7 bước tới đỉnh cao marketing [Infographic Guide]

Một tài liệu ngắn gọn và bổ ích cho các nhà quản lý doanh nghiệp, quản lý marketing. Tài liệu này nêu ra 7 bước chiến lược để đảm bảo cho doanh nghiệp được thành công và tránh mọi thất thoát lãng phí.

7 bước tới đỉnh cao marketing (infographic ebook) from Steve Nguyen